3. Guangzhou CTF Finance Centre – 530 m (1,740 ft)

3. Guangzhou CTF Finance Centre – 530 m (1,740 ft)